Thread trong lập trình Android

(Zmikisoft.com) – Thread trong lập trình Android. Thread là một khái niệm, cũng là một thành phần gần như không thể thiếu trong bất kỳ một ứng dụng bất kỳ của mọi hệ điều hành. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm thread trong hệ điều hành Android. VỚI ỨNG DỤNG: Khi một ứng dụng được khởi chạy, hệ thống sẽ tạo một luồng thực thi cho ứng dụng, gọi là luồng “chính.” Luồng này rất quan trọng bởi nó phụ trách phân phối các sự kiện tới những widget giao diện người dùng phù hợp, bao gồm các sự kiện vẽ. Nó cũng là luồng mà trong đó ứng dụng của bạn tương tác với Chi tiết …

Fragment trong lập trình Android – phần 3 ( quản lý tác vụ )

(ZmikiSoft.com) – Fragment trong lập trình Android – phần 3 ( quản lý tác vụ ). Fragment tạm dịch là phân đoạn. Quản lý Phân đoạn Để quản lý các phân đoạn trong hoạt động của mình, bạn cần sử dụng FragmentManager. Để có nó, hãy gọi getFragmentManager() từ hoạt động của bạn. Một số việc bạn có thể làm với FragmentManager bao gồm: Nhận các phân đoạn tồn tại trong hoạt động, bằng findFragmentById() (đối với các phân đoạn cung cấp UI trong bố trí hoạt động) hoặc findFragmentByTag() (đối với các phân đoạn có hoặc không cung cấp UI). Lấy phân đoạn ra khỏi ngăn xếp, bằng popBackStack() (mô phỏng một câu lệnh Quay lại của người dùng). Đăng Chi tiết …

Quyền truy cập hệ thống trên các ứng dụng Android

(ZmikiSoft.com) – Quyền truy cập hệ thống trên các ứng dụng Android. Android là hệ điều hành nguồn mở chạy trên các thiết bị di động, Android là hệ điều hành được phát triển từ nhân của hệ điều hành nguồn mở Linux. Do đó Android có những tính chất đặc thù của hệ điều hành Linux. Điều đặc thù lớn nhất là Android xem tất cả mọi thứ trên thiết bị là system file ( nghĩa là file hệ thống ), và để có thể truy cập vào các chức năng phần cứng ( mà Android hiểu là file ) thì cần phải cấp quyền cho ứng dụng. Ví dụ để ứng dụng của bạn có thể mở được Chi tiết …

Một số định nghĩa tương tác trong lập trình iOS

(ZmikiSoft.com) – Một số định nghĩa tương tác trong lập trình iOS. ViewController Đây là khái niệm rất quen thuộc khi lập trình iOS, trong ứng dụng iOS, ViewController quản lý các đối tượng views trong hệ thống phân cấp và cung cấp các hành vi cho mỗi views(subview). Chúng ta thường phải tạo một lớp con ( subclass) kế thừa UIViewController cho mỗi viewController. Nếu ứng dụng có nhiều nội dung view ( trang view) thì chúng ta phải tạo nhiều subclass tương ứng.  Actions Liên kết đến sự kiện có thể xảy ra trên ứng dụng, định nghĩa một action bằng cách tạo và triển khai  một phương thức trả về kiểu IBAction và một tham số sender. – Chi tiết …