Lịch học Object-C/Swift tháng 05/2017

(ZmikiSoft.com) – Lịch học Object-C/Swift tháng 05. Tiếp tục chiêu sinh các khóa học lập trình Objective-C/Swift căn bản trong tháng 05/2017. Đến với khóa học các bạn có cơ học trãi nghiệm 1 tuần học miễn phí các ngày: Khóa 1: 18h00-20h00 ngày 20/05/2017. Khóa 2: 18h00-20h00 ngày 21/05/2017. Khóa 3: 18h00-20h00 ngày 22/05/2017. Học thử 1 tuần MIỄN PHÍ – ZmikiSoft Được định hướng đúng và thực tế với công việc ngành phần mềm. Trải nghiệm phương pháp mới để lập trình giỏi và làm chủ công nghệ. Cách thức xây dựng ứng dụng thực tế từ ý tưởng. Tất cả là miễn phí. Đăng ký học thử Objective-C/Swift MIỄN PHÍ Khóa học lập trình Android Khóa học Chi tiết …

Lịch học iOS tháng 05/2017

ZmikiSoft tiếp tục chiêu sinh các khóa học lập trình iOS trong tháng 05/2017. Đến với khóa học các bạn có cơ học trãi nghiệm 1 tuần học miễn phí các ngày: Khóa 1: 18h00-20h00 ngày 24/05/2017. Khóa 2: 18h00-20h00 ngày 25/05/2017. Khóa 3: 18h00-20h00 ngày 26/05/2017. Học thử 1 tuần MIỄN PHÍ – ZmikiSoft Được định hướng đúng và thực tế với công việc ngành phần mềm. Trải nghiệm phương pháp mới để lập trình giỏi và làm chủ công nghệ. Cách thức xây dựng ứng dụng thực tế từ ý tưởng. Tất cả là miễn phí. Đăng ký học thử iOS MIỄN PHÍ Khóa học lập trình Android Khóa học lập trình Java Khóa học lập trình iOS Chi tiết …

Lịch học Java căn bản tháng 05/2017

ZmikiSoft tiếp tục chiêu sinh các khóa học lập trình Java căn bản trong tháng 05/2017. Đến với khóa học các bạn có cơ học trãi nghiệm 1 tuần học miễn phí các ngày: Khóa 1: 18h00-20h00 ngày 27/05/2017. Khóa 2: 18h00-20h00 ngày 28/05/2017. Khóa 3: 18h00-20h00 ngày 29/05/2017. Học thử 1 tuần MIỄN PHÍ – ZmikiSoft Được định hướng đúng và thực tế với công việc ngành phần mềm. Trải nghiệm phương pháp mới để lập trình giỏi và làm chủ công nghệ. Cách thức xây dựng ứng dụng thực tế từ ý tưởng. Tất cả là miễn phí. Đăng ký học thử Java MIỄN PHÍ Khóa học lập trình Android Khóa học lập trình Java Khóa học lập Chi tiết …

Khóa học Android trong tháng 05/2017

ZmikiSoft tiếp tục chiêu sinh các khóa học lập trình Android trong tháng 05/2017. Đến với khóa học các bạn có cơ học trãi nghiệm 1 tuần học miễn phí các ngày: Khóa 1: 18h00-20h00 ngày 27/05/2017. Khóa 2: 18h00-20h00 ngày 28/05/2017. Khóa 3: 18h00-20h00 ngày 29/05/2017. Học thử 1 tuần MIỄN PHÍ – ZmikiSoft Được định hướng đúng và thực tế với công việc ngành phần mềm. Trải nghiệm phương pháp mới để lập trình giỏi và làm chủ công nghệ. Cách thức xây dựng ứng dụng thực tế từ ý tưởng. Tất cả là miễn phí. Đăng ký học thử Android MIỄN PHÍ Khóa học lập trình Android Khóa học lập trình Java Khóa học lập trình iOS Chi tiết …