Định vị và bản đồ Google Map trên Android

(ZmikiSoft.com) – Định vị và bản đồ Google Map trên Android.

Định vị trên ứng dụng Android:
Android cung cấp các thư viện cho phép ứng dụng có thể truy cập vào định vị trí ở gói android.location. Thành phần chính xác định vị trí là LocationManager class. Để có thể sử dụng được dịch vụ này bạn phải thực hiện gọi bằng function: getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE), khi gọi thành công dịch vụ này, thì ứng dụng của bạn có thể thực hiện được một số công việc sau:

  • Lấy được danh sách các nhà cung cấp dịch vụ định vị ( như GPS, WIFI … ).
  • Đăng ký hoặc huỷ đăng ký vị trí của người dùng hiện tại từ một nhà cung cấp dịch vụ định vị.

Bản đồ ( Google Map) trên ứng dụng Android: 

Ứng dụng Android có thể sử dụng các dữ liệu Google map để phục vụ cho việc hiện thị dữ liệu bản đồ trên ứng dụng. Việc thực hiện được thông qua các API do Google cung cấp,  API này sẽ tự động thực hiện các công việc như:

  • Truy cập kho dữ liệu trên server của Google
  • Download dữ liệu bản đồ về
  • Hiện thị bản đồ
  • Thực hiện các va chạm trên bản đồ.

Thực hiện được các công việc này là nhờ ứng dụng Android được hỗ trợ một class tên là: MapVew, đây là Google Maps Android API. Để sử dụng được bạn cần thư viện Google play service.

Khóa học lập trình Android
Khóa học lập trình Java
Khóa học lập trình iOS
Khóa học lập trình Objective-C/Swift