Giới thiệu về Activity trong lập trình Android phần 1 – khai báo

(ZmikiSoft.com) – Giới thiệu về Activity trong lập trình Android.

Activity là một trong những thành phần cốt yếu của Android. Đây được xem như là ngõ giao tiếp giữa ứng dụng và người sử dụng, cung cấp các cửa sổ để hiện thị ( vẽ ) giao diện của ứng dụng trên đó. Mỗi ứng dụng thường chứa nhiều màn hình, mỗi màn hình thực hiện một chức năng. Một màn hình này thường tương ứng với một Activity. Trong phần cụ thể sau đây, chúng tôi giới thiệu một số cấu hình activity cũng như các thành phần cài đặt liên quan đến activity.

  • Khai báo manifest (activities)
<manifest ... >
  <application ... >
      <activity android:name=".ExampleActivity" />
      ...
  </application ... >
  ...
</manifest >

android:name để khai báo tên cụ thể của activity. Ngoài ra còn nhiều thuộc tính khác như icon, label, theme…

  •  Khai báo Intent Filter

Đây là tính năng vô cùng mạnh mẽ của Android, như trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về implicit intent và explicit intent, một đoạn code ví dụ bên dưới cho chúng ta cái nhìn về sử dụng intent filter trong khai báo, chạy một activity.

<activity android:name=“.ExampleActivity” android:icon=“@drawable/app_icon”>
<intent-filter>
<action android:name=“android.intent.action.SEND” />
<category android:name=“android.intent.category.DEFAULT” />
<data android:mimeType=“text/plain” />
</intent-filter>
<activity>

<action: thẻ này để chỉ rằng Activity này có chức năng send data.

<data: thẻ này để chỉ kiểu dữ liệu mà activity này có thể send đi.

….

  • Khai báo permission

Ở một số bài viết trước đây chúng ta đã tìm hiểu về permission trong lập trình ứng dụng Android. Đối với activity thì bạn có thể khai báo permission trực tiếp bên trong thẻ <activity> để chỉ định cho một activity cụ thể, hoặc khai báo <use-permission> để khai báo các quyền mà ứng dụng có thể sử dụng trong quá trình chạy ứng dụng.

Trong các bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng đời của Activity.

 
Khóa học lập trình Android
Khóa học lập trình Java
Khóa học lập trình iOS
Khóa học lập trình Objective-C/Swift