Lập trình căn bản – Java

      Khóa học phù hợp với các bạn:

 • Mới làm quen lập trình, lập trình Java.
 • Chưa có nền tảng cơ bản về lập trình Java.
 • Tiền đề cho các bạn muốn học lập trình Android.
 1. Thời gian học và học phí
 • Thời gian học: 3 tháng, tuần học 3 buổi, 2h/buổi.
 • Nộp theo tháng: (3 lần) 1tr/ lần đầu.
 • Nộp 1 lần: 2.5 tr ( tiết kiệm 500k).
 1. Kết quả đạt được sau khóa học
 • Am hiểu lập trình và công việc ngành sản xuất, gia công phần mềm.
 • Hiểu được cách thức chương trình chạy, giao tiếp thiết bị.
 • Hiểu và sử dụng được các cách thức viết chương trình Java.
 • Làm tiền đề để học lớp lập trình Android
 1. Nội dung kiến thức được học
 1. Lập trình Java
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường
 • Giới thiệu và làm việc với Android Studio/Eclipse
 • Tạo lập chương trình HelloWorld
 • Chi tiết về cách chạy chương trình Java
 • Giới thiệu chi tiết về các khái niệm lập trình Java
 • Giới thiệu về quản lý bộ nhớ, điều khiển đối tượng.
 • Debug một chương trình Java
 • Cách khai báo và xây dựng phương thức chuẩn trong Java
 • Làm quen và lập trình với biến và kiểu dữ liệu Java
 • Lập trình các câu lệnh điều khiển, lặp.
 • Thực hành lập trình với thuật toán.
 • Thực hành kiểm tra dữ liệu theo yêu cầu.
 • Thực hành ứng dụng giải bài toán đơn giản từ kiến thức đã học.
 • Lập trình với file I/O.
 • Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ truy vấn SQL.
 • Giới thiệu về lưu trữ dữ liệu, các kiểu dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.
 • Hướng dẫn cài đặt cơ sở dữ liệu thực tế ( database )
 • Hướng dẫn và thực hành tạo database.
 • Hướng dẫn tạo bảng và các trường trong database.
 • Mô phỏng bài toán kết nối Java với database.
 • Tìm hiểu các câu truy vấn dữ liệu trong database.
 • Thực hành truy vấn dữ liệu.
 • Kết nối Java và SQL.
 • Truy vấn dữ liệu SQL từ Java.
 • Giới thiệu Lập trình hướng đối tượng
 • Giới thiệu Lập trình các lớp, đối tượng
 • Giới thiệu Lập trình thừa kế và interface
 • Giới thiệu Lập trình Package và Enumerations
 • Giới thiệu Lập trình Arrays
 • Giới thiệu Lập trình Collectons và Generics
 • Giới thiệu Lập trình kiểu dữ liệu Dates và Strings
 • Giới thiệu Lập trình Exceptions
 • Giới thiệu Lập trình Multi Threading